Zwroty

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży towaru
Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru
Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług
Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

Reklamacje

Reklamacje należy kierować na adres:

MEBLE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Słoneczny Sad 3, 72-002 Dołuje,
-na adres poczty elektronicznej: kontakt@varismeble.pl
-pod numerem telefonu +48 729056577.

Varismeble.pl ustawowo ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji Klienta.

W przypadku konieczności odebrania towaru Varismeble.pl organizuje transport i pokrywa jego koszty.

Koszt dostawy nowego towaru fizycznego w przypadku uwzględnienia reklamacji ponosi strona varismeble.pl

Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona Varismeble.pl Klient ponosi wszelkie koszty transportu.

Informacje niezbędne do realizacji procesu reklamacji:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon nabywcy,
– datę zakupu przedmiotu stanowiącego podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację w tym żądania nabywcy.

O wyniku przeprowadzonego procesu reklamacyjnego nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej na zasadach identycznych, jak w przypadku reklamacji towarów lub usług.

Formularz reklamacji towaru
Formularz reklamacji usługi